Obchodní podmínky a reklamační řád

Záruční doba

Firma Ardas s.r.o. (dále jen prodávající) poskytuje standardní záruku 24 měsíců ode dne odebrání zboží. U vybraného zboží je záruka upravena na dobu uvedenou v ceníku nebo na internetových stránkách. Na náhradní díly a opravy se poskytuje záruka 6 měsíců.

Místo reklamace

Reklamaci je možno uplatnit především v místě prodeje zboží nebo u prodávajícím pověřené organizace. Bez ohledu na místo prodeje je vždy možno reklamaci uplatnit v centrále firmy.

Mechanická poškození

Reklamaci mechanicky poškozeného výrobku je zákazník povinen při osobním odběru uplatnit ihned při převzetí. Při použití služeb dopravce se reklamace řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákona či Obchodního zákoníku a zákazník je povinen jakékoliv poškození reklamovat u dopravce ihned po převzetí zboží. Na později zjištěná mechanická poškození se záruka nevztahuje.

Náležitosti reklamace

Při reklamaci je nutno předložit doklad o koupi t.j. "Záruční list", kde jsou uvedena výrobní čísla a datum, kdy bylo zboží odebráno. V některých případech může být záruční list nahrazen fakturou s dodacím listem, kde jsou uvedena výrobní čísla a datum převzetí zboží. Bez tohoto dokladu nebude možno reklamaci uznat. Výrobek je nutné předložit k reklamaci úplný v originálním balení včetně dokumentace.

Odstranění reklamované vady

V době záruky zajistí prodejce odstranění poruchy nebo skryté vady tak, aby mohl být výrobek řádně využíván, a to v servisním středisku prodávajícího, není-li kupní smlouvou určeno jinak. Náklady spojené s přepravou reklamovaného zboží případně výjezdem servisního technika hradí kupující. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit neopravitelný díl dílem obdobným, stejných technických parametrů. U záručních oprav se záruka automaticky prodlužuje o dobu záruční opravy.

Neoprávněná reklamace

Na závady způsobené mechanickým poškozením, neodbornou obsluhou, provozováním v nevhodných podmínkách, nekvalitním spotřebním materiálem, nebo byl-li proveden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou, se záruka nevztahuje.

Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené živelnou pohromou. Veškeré náklady prodávajícího spojené s neoprávněnou reklamací hradí v plné výši kupující.

Závěrečná ustanovení

Při všech stížnostech a sporech vyplývajících z reklamací je nutno postupovat podle platných zákonů, zejména pak podle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku.

Dodavatel si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění.


Sdružení Ardas s.r.o. a Josef Prajzler - Pokladní systémy